მოიხსენე: ღმერთი სიყვარული არს!

Ενημερωθείτε: Ο Θεός είναι αγάπη!

Знайте: Бог есть любовь!

Be informed: God is love!